Miljöpolicy

Hållbarhetspolicy

Vi på DJIC Nordic arbetar så att alla delar av vår verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling, det genomsyras av miljömedvetenhet och ett socialt ansvarstagande. Vi arbetar så att vi ständigt eftersträvar en förbättring av vårt arbetssätt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi ser våra miljöval och vårt sociala ansvarstagande som investeringar, såväl i verksamheten som i medarbetarna och samhället i stort runt oss. DJIC Nordic hållbarhetsarbete ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, en sund nivå av lönsamhet, en positiv framtoning och ett erkänt och accepterat varumärke. Vi fokuserar även på att genomföra effektiva åtgärder där vi kan bidra till en minskad klimatpåverkan och vi ser särskilda vinster genom ett minskat resande och ett energieffektivt resande av våra medarbetare. Detta i sin helhet finns i vårt företags hållbarhetspolicy där vi också har valt att rikta fokus mot den sociala dimensionen, framförallt då vi långsiktigt tror att vi kan bidra med kunskap som relaterar till vår dagliga verksamhet.


I vårt arbete utgår vi ifrån de nationellt fastställda miljömålen med utgångspunkt i miljö-målssystemet som ligger i linje med FN:s 17 globala mål (Agenda 2030) och dess 169 delmål.


Vi på DJIC Nordic har valt att fokusera vårt arbete mot de Globala målen som arbetar för Jämställdhet (mål 5), Hållbar energi för alla (mål 7), Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8), Minskad ojämlikhet (mål 10), Hållbar konsumtion och produktion (mål 12) samt Bekämpa klimatförändringen (mål 13).


Transporter

DJIC Nordic jobbar ständigt på att välja de mest miljöanpassade metoderna för respektive persontransport. Helst ser vi att möten i så hög utsträckning som möjligt bedrivs över webben för att minska resandet. När det inte är möjligt så prioriteras kollektivtrafik framför taxi och bil. Vid längre resor väljer vi i första hand tåg, flyg endast då det är absolut nödvändigt. När vi använder hyrbilar väljer vi, i den mån det är möjligt, miljövänliga bilar enligt Euro 6.


Energianvändning

DJIC Nordic arbetar mot att hela tiden minska energianvändningen på egna kontoret. Vi förespråkar även detta i vårt samarbete med våra kunder och uppdragsgivare. Vi förespråkar köp av miljömärkt el när så är möjligt. Vi arbetar med rutiner/tekniska lösningar så att datorskärmar och skrivare stängs av efter kontorstid. Genom att använda lågenergilampor samt att se till så kontorets belysning stängs av utanför kontorstid minskas energiåtgången. DJIC Nordic använder sin påverkansmöjlighet i alla interna som externa kontakter för att driva på energismarta lösningar för samhället i sin helhet och arbetsplatser i synnerhet.


Produktval

DJIC Nordic strävar efter att i första hand välja miljöanpassade och/eller ekologiskt anpassade produkter och tjänster. Vid inköp av förbrukningsvaror väljer vi produkter som är miljömärkta och/eller rättvisemärkta produkter när sådana finns att tillgå.


Resursanvändning

DJIC Nordic strävar efter att minska användningen av förbrukningsmaterial. Bland annat skickas dokumentation, offerter, löneunderlag och fakturor i största möjliga omfattning elektroniskt. DJIC Nordic minimerar uppkomsten av avfall, exempelvis genom att i minsta möjliga mån använda engångsprodukter när återanvändbart material är praktiskt möjligt att prioritera. Vi källsorterar allt som är praktiskt möjligt. Kassetter till skrivare, kopiatorer och andra elprodukter returneras till företag som hanterar dessa på ett miljöriktigt/hållbart sätt.

Socialt och etiskt ansvar

Utifrån de samarbetspartners som DJIC Nordic har så möjliggörs deltagande i samhällsfrämjande insatser under arbetstid. Vi väljer att sponsra både idrottsliga och andra sociala evenemang där ett miljötänk finns presenterat och i det utvecklande av sociala arbetet som är i fokus genom målen vi arbetar utifrån genom Agenda 2030.


DJIC Nordic strävar efter att samma värderingar som gäller i vår miljö och hållbarhetspolicy samt sociala fokus även ska gälla underleverantörer som exempelvis frilansande konsulter, städ-, bud- och transportföretag, leverantörer av kontorsmaterial och IT etc.


Den som har det övergripande hållbarhetsansvaret inom organisationen är i dagsläget företagets ägare och CEO, men hållbarhetsarbetet är allas ansvar. DJIC Nordic skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som företaget berörs av, utöver detta strävar DJIC Nordic att där så är möjligt arbeta efter högre krav än de rättsliga regler och minimikrav som ställs på verksamheten. Med tiden kommer en separat person utses som hållbarhetsansvarig.


DJIC Nordic hållbarhetspolicy kommer revideras kontinuerligt, med avsikt att minimera miljöpåverkan och öka det sociala ansvarstagandet. DJIC Nordic redovisar gärna sitt hållbarhetsarbete sam sin miljöpåverkan och informerar löpande sina kunder om nyheter gällande vårt interna miljö - och hållbarhetsarbete. Detta görs genom vår hållbarhetsplan och hållbarhetsredovisning.


Framtidsvision

DJIC Nordic eftersträvar att arbeta efter de 3 Nivåerna enligt de Nationella miljömålen Detta som ett led att på sikt kunna applicera något av miljöledningssystem, Miljöbas, ISO 14001 eller EMAS. Detta är ett framtida arbete för att fullt ut certifiera verksamheten på ett grundläggande bra sätt.