Uppförandekod

Ansvarstagande inom miljö-, etik- och samhällsfrågor 

DJIC Nordic har en övergripande uppförandekod som gäller i alla delar av företaget. Syftet med uppförandekoden är att DJIC Nordic ska ha en solid plattform för CSR-relaterade aktiviteter inför framtiden som ligger i linje med företagets utveckling och att arbetet med DJIC Nordics ansvarstagande inom miljö-, etik- och samhällsfrågor sker på ett positivt sätt. 

Ett tydligt ansvarstagande stärker såväl konkurrenskraften som ställningen som en attraktiv arbetsgivare, samtidigt som det främjar en sund affärskultur. 


Uppförandekod 

DJIC Nordics uppförandekod bygger på de 10 principer som tagits fram inom ramen för FN:s Global Compact. Uppförandekoden behandlar mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Dessa områden omfattar de väsentliga delar av det ansvarstagande som är naturligt att ta för företagets alla delar. De grundläggande principerna i uppförandekoden är: 


MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

1. DJIC Nordic stödjer och respekterar skydd för internationella mänskliga rättigheter. 

2. DJIC Nordic är inte delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter. 


ARBETSRÄTT 

3. DJIC Nordic upprätthåller föreningsfrihet i enlighet med lokal lagstiftning och alla medarbetare är fria att starta eller delta i facklig verksamhet. DJIC Nordic erkänner rätten till kollektiva förhandlingar avseende anställningsvillkor. 

4. Alla former av tvångsarbete är förbjudet och medarbetare har rätt att avbryta sin anställning enligt lokal lagstiftning eller anställningsavtal. 

5. DJIC Nordic tar avstånd från alla typer av barnarbete. Ingen person under 15 år ska anställas och vidsärskilt krävande uppgifter krävs att personen är minst 18 år. 

6. All diskriminering, oavsett etnicitet, hudfärg, kön, religion, politisk åsikt, nationell härkomst, socialt ursprung, ålder, funktionshinder, HIV/AIDS status, medlemskap i fackförening, och sexuell läggning, ska undvikas vid anställning eller yrkesutövning. Fysiska eller psykiska trakasserier är strängt förbjudna. 


MILJÖ 

7. DJIC Nordic stödjer försiktighetsprincipen gällande miljörisker: ”Där det finns hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, får brist på fullständig vetenskaplig säkerhet inte användas som ett skäl för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring”. 

8. Innovativa lösningar som innebär minskad miljöbelastning uppmuntras och DJIC Nordic tar aktivt initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande. 

9. DJIC Nordic uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Hållbar utveckling är ett nyckelord och DJIC Nordic arbetar med miljöfrågor utifrån ett förebyggande perspektiv med proaktiva åtgärder. 


ANTI-KORRUPTION 

10. DJIC Nordic arbetar mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning, samt med att proaktivt arbeta gällande strategier och konkreta program för att ta itu med korruption såväl internt som hos företagets kunder/uppdragsgivare. 


Persondata/GDPR

DJIC Nordic arbetar med focus på säkerheten kring persondata i dess relation till GDPR, General Data Protection Regulation fastställd 14 april 2016 och implementerad 25 maj 2018. DJIC Nordic behandlar persondata i överensstämmelse med de 99 artiklarna med dess 7 principer.

Aktiviteter inom CSR-området 

DJIC Nordic AB har som mål att genomföra/vara deltagare i minst två CSR-relaterade aktiviteter årligen och som följs upp i styrelse och företagsledning. Minst en av dessa aktiviteter bör omfatta åtgärder mot diskriminering och för ökad jämställdhet. Dagens CSR-arbete skall ligga till grund inför en framtida expansion där DJIC Nordic strävar efter ett öppet företagsklimat med hög affärsetik och medarbetare har en nyckelroll för att fånga upp eventuella avvikelser från företagets värderingar och affärsetiska riktlinjer. DJIC Nordic uppmuntrar och tillämpar visselblåsarfunktion som ger möjlighet att rapportera misstankar om oegentligheter, vilket är viktig för att främja hög affärsetik. 


Miljömässigt ansvarstagande 

Miljörelaterade frågor är ett område som berörs inom DJIC Nordics uppförandekod och har namnet ”DJIC Nordic Hållbarhetspolicy”. Hållbarhetspolicyn uppmanar till aktiviteter som leder till ett utvecklat miljömässigt ansvarstagande och förebyggande åtgärder för att prioritera miljövänliga lösningar. De områden hos DJIC Nordic som har störst miljöpåverkan är transporter, resor, användning av kontorsmaterial och användning av övriga miljövänliga produkter. Dessa områden är i fokus och DJIC Nordic kommer arbeta med att hitta de miljömässigt bästa lösningarna och stödja utvecklingsinitiativ inom olika områden. En annan viktig del i miljöarbetet är att erbjuda kunderna affärslösningar som är klimatsmarta från start till avslut och genomsyras av hög kvalitet. DJIC Nordic s höga miljöfokus ger goda möjligheter att påverka kundens val av den kompletta produkten utifrån ett hållbart miljöperspektiv.